Privacy Policy

Bezig met laden...

PRIVACY POLICY

Deze pagina werd voor het laatst aangepast op 30 april 2020.
Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen wanneer u gebruik maakt van de website en/of diensten van Signpost nv, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij te werk gaan.
Signpost nv respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en ziet erop toe dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Signpost nv handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, en vanaf 25 mei 2018 volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


1. Wie is Signpost nv?

Signpost nv bestaat uit vier vennootschappen met eenzelfde aandeelhouderstructuur en bestuur, namelijk Signpost België bv, Academic Software bv, Leermiddel bv, alle 3 besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, en WEZOOZ nv, een naamloze vennootschap. Deze zijn allen gevestigd te 9160 Lokeren, met maatschappelijke zetel te Wolfsakker 5A. Signpost België bv is gekend met ondernemingsnummer 0886.007.502, Academic Software bv met ondernemingsnummer 0635.738.394, Leermiddel bv met ondernemingsnummer 0696.844535 en WEZOOZ nv met ondernemingsnummer 0892.653.980.
Signpost nv omvat naast de website waar u zich nu op bevindt onder andere de websites Signpost.eu, AcademicShop.eu en AcademicSoftware.eu


2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Signpost nv?

Op de website kunt u bekijken welke diensten Signpost nv aanbiedt.
Afhankelijk van de gekozen diensten verwerken wij de volgende gegevens:

Uw gegevens:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummers
E-mailadres
Vennootschap
Gegevens betreffende de school waaraan u verbonden bent, zoals naam en inschrijvingsnummer:
Lerarenkaartnummer
Btw-nummer
Betaalgegevens
Alle gegevens met betrekking tot de aangekochte producten

Communicatie en chatsessies
Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via de chatfunctie op de website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Signpost nv of die van een derde partij.

Automatisch gegenereerde gegevens
Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. De optimalisering van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, bijvoorbeeld voor een goede weergave van pagina’s en de beveiliging van de website.
De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat u gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt om het te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, de pagina’s die u op onze website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij de hostnaam die bij het IP-adres hoort, inlogsessiegegevens en gekozen waardes bij.

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden
Uw informatie zal voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden worden gebruikt:
Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent
• Om het gebruik van de website mogelijk te maken
• Om gebruik van de producten en diensten van Signpost nv aan u te factureren
• Om de producten en diensten beschikbaar te stellen

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Signpost nv
• Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van Signpost nv
• Om te reageren op uw vragen en/of klachten
• Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen
• Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Signpost nv rust, zoals:
• Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving
Signpost nv wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien de mogelijkheden met de diensten bijvoorbeeld worden uitgebreid, zal Signpost nv dat aan u laten weten. Ook kan Signpost nv u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.
Mocht u geen e-mailberichten van Signpost nv willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar Signpost nv. Daarnaast kunt u zich te allen tijde afmelden voor e-mails die Signpost nv stuurt via de afmeldlink.

Gebruik door derden
Als u persoonsgegevens verstrekt aan Signpost nv in verband met de producten en diensten van Signpost nv, dan worden deze persoonsgegevens uitsluitend met derden gedeeld in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Signpost nv, of om uw product geleverd te krijgen of uw dienst operationeel te krijgen. Zo kunnen uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld gedeeld worden met een leverancier om de producten naar u toe te sturen. Uw naam, adresgegevens, e-mailadres en gegevens betreffende uw school kunnen ook gedeeld worden met de softwareleverancier, zodat deze kan valideren dat u effectief recht hebt op deze software. Deze leveranciers hebben aan Signpost nv bevestigd dat deze gegevens enkel voor strikt noodzakelijke uitvoering van de overeenkomst worden verstrekt en niet zullen gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Deze leveranciers hebben aan Signpost nv bevestigd de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming te respecteren, en de gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken.

Signpost nv kan uw gegevens aan derden verstrekken, voor zover u zelf uitdrukkelijk voor een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van Signpost nv, en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres).
Zo kan Signpost nv derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Signpost nv. Wanneer een verwerking namens Signpost nv door een derde wordt verricht, doet Signpost nv uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen. Zo wordt de bescherming van uw rechten gewaarborgd. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden wanneer dat gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van Signpost nv zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Ten slotte kan Signpost nv uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak, en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks en softwaredownloads van derden
De website kan hyperlinks en softwaredownloads bevatten waarmee u de omgeving van Signpost nv verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Signpost nv heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacybeleid van toepassing is.
Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Signpost nv worden verwerkt. Signpost nv accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

4. Hoelang bewaart Signpost nv persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 5 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij Signpost nv verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Signpost nv de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.


5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Signpost nv of die van een derde partij. Signpost nv maakt gebruik van servers in de Europese Unie.


6. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Signpost nv heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Signpost nv deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen met privacy@signpost.eu en privacy@academicsoftware.eu


7. Cookies

Via deze website kan Signpost nv gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijk te maken, of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Raadpleeg voor meer informatie het cookie-beleid op www.signpost.be/cookiepolicy.

8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens

Indien u de gegevens wilt inkijken die bij Signpost nv over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar privacy@signpost.eu en privacy@academicsoftware.eu. Signpost nv zal binnen de vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u inkeek naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een aanvraag hiertoe indienen op voornoemde e-mailadressen. U kunt verzoeken dat Signpost nv uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Signpost nv zal binnen de vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Signpost nv uw verzoek afwijst, zal zij de reden daartoe in haar antwoord aangeven.
U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar privacy@signpost.eu en privacy@academicsoftware.eu

9. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


10. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met Signpost nv niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij klachten@signpost.eu en klachten@academicsoftware.eu.

11. Vragen en feedback

Signpost nv controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit beleid, kunt u contact met ons opnemen via privacy@signpost.eu en privacy@academicsoftware.eu of een brief sturen op het adres vermeld onder artikel 1.

 

To Top